Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Pixelneuroot, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever/klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever/klant de algemene voorwaarden van Pixelneuroot te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Pixelneuroot zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever/klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever/klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Pixelneuroot. Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever/klant, verbindt de opdrachtgever/klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pixelneuroot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever/klant is mogelijk zolang Pixelneuroot haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 700 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Pixelneuroot niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever/klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever/klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de opdrachtgever/klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de opdrachtgever/klant en zich bij Pixelneuroot bevinden, worden er bewaard op risico van de opdrachtgever/klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de opdrachtgever/klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de opdrachtgever/klant de overige 50% van het factuurbedrag verschuldigd.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Pixelneuroot (vermeld op alle facturen en offertes).

6.3. Indien de opdrachtgever/klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de opdrachtgever/klant aan Pixelneuroot een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

6.4 Pixelneuroot behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever/klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever/klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Pixelneuroot te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Pixelneuroot verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Pixelneuroot zijn middelenverbintenissen. Pixelneuroot is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever/klant.

8.2. Pixelneuroot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Pixelneuroot zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever/klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Pixelneuroot of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Pixelneuroot met betrekking tot aan de opdrachtgever/klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever/klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Pixelneuroot. De totale aansprakelijkheid van Pixelneuroot, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever/klant aan Pixelneuroot werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pixelneuroot het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Pixelneuroot geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever/klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. de opdrachtgever/klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De opdrachtgever/klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Pixelneuroot ontwikkelde sites en web-applicaties.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Pixelneuroot gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de opdrachtgever/klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de opdrachtgever/klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de opdrachtgever/klant werden aangeleverd, maar door Pixelneuroot werden gehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de opdrachtgever/klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Pixelneuroot verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Pixelneuroot of een derde waarmee Pixelneuroot hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Pixelneuroot, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de opdrachtgever/klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de opdrachtgever/klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De opdrachtgever/klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Pixelneuroot ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. de opdrachtgever/klant zal Pixelneuroot onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Pixelneuroot waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten & domeinnaam

11.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Pixelneuroot samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de opdrachtgever/klant bezorgt Pixelneuroot de opdrachtgever/klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. De hostingdiensten worden door Pixelneuroot aan de opdrachtgever/klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de opdrachtgever/klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Pixelneuroot en wordt jaarlijks aangepast. Indien de opdrachtgever/klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Pixelneuroot over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Pixelneuroot. Bij laattijdige opzeg zal de opdrachtgever/klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

11.3 Pixelneuroot is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

11.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Pixelneuroot wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Pixelneuroot van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Pixelneuroot kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Pixelneuroot eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 12. Onderhoudscontract

12.1 De onderhoudscontracten worden door Pixelneuroot aan de opdrachtgever/klant verstrekt per jaar, mits betaling door de opdrachtgever/klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Pixelneuroot en wordt jaarlijks aangepast.

12.2 Onderhoudscontracten worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluitende expliciete overeenkomst.

12.3 Onderhoudscontracten bevatten geen programmatie en/of integratie van nieuwe modules, teksten of afbeeldingen. Enkel de core van WordPress, themes en plugins worden geüpdate.

12.4 Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

12.5 Zonder onderhoudscontract is de opdrachtgever/klant zelf verantwoordelijk voor het updaten en onderhouden van hun website. Pixelneuroot kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade; welke van aard ook; verlies of hacking van de website.

Artikel 13. Aanlevering bronbestanden

13.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst

14.1. Indien de opdrachtgever/klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtgever/klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Pixelneuroot het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever/klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

14.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever/klant alle door Pixelneuroot verleende diensten betalen, alsook de kosten die Pixelneuroot moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Pixelneuroot nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever/klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Pixelneuroot. Bovendien behoudt Pixelneuroot het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

14.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

16.1. Voor zover de opdrachtgever/klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Pixelneuroot, heeft Pixelneuroot de hoedanigheid van verwerker. de opdrachtgever/klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De opdrachtgever/klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

16.2. In het kader van de diensten voor de opdrachtgever/klant, verwerkt Pixelneuroot persoonsgegevens van de door de opdrachtgever/klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer', i.e. om met de opdrachtgever/klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

16.3 De opdrachtgever/klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Pixelneuroot bezorgt te worden. Dit kan via hello@pixelneuroot.be of via het postadres. Pixelneuroot stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via 0472 21 19 91 of hello@pixelneuroot.be.

Artikel 17. Referentie

17.1. De opdrachtgever/klant gaat ermee akkoord dat het door Pixelneuroot voor de opdrachtgever/klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Pixelneuroot. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Pixelneuroot geen controle heeft, bevrijden Pixelneuroot, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever/klant.

18.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Pixelneuroot tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 19. Nietigheid

19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Pixelneuroot en de opdrachtgever/klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Pixelneuroot. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Halle-Vilvoorde.